Aktuality

Novela zákona o daních z příjmů č. 105/2016 Sb.7. srpna 2016


Obsahem novely ZDP č. 105/2016 Sb. je především zvýšení daňového zvýhodnění na druhé resp. na třetí a každé další dítě:

2015 2016
na prvé dítě 13 404 Kč rok / 1 117 Kč měsíc
na druhé dítě 15 804 Kč rok / 1 317 Kč měsíc 17 004 Kč rok / 1 417 Kč měsíc
na třetí a další dítě 17 004 Kč rok / 1 417 Kč měsíc 20 604 Kč rok / 1 717 Kč měsíc

Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 25.4.2016 a nabyla účinnosti 1.5.2016. Změna částek daňového zvýhodnění až v průběhu roku není problém pro fyzické osoby podávající daňové přiznání, protože v něm se se použijí nové částky pro celý rok 2016 (tedy i za leden až duben 2016). Problém není ani u ročního zúčtování daně, které provádí zaměstnavatel svým zaměstnancům (na začátku roku 2017 za rok 2016), kde se opět použijí nové částky za všechny měsíce roku 2016.

Komplikace nastává u záloh na daň ze závislé činnosti – při zúčtování výplat za leden až duben zaměstnavatel použil pro výpočet záloh na daň částky platné pro rok 2015 (1 317 Kč na druhé dítě resp. 1 417 Kč na třetí a každé další dítě). Příslušný rozdíl z lednové až dubnové zálohy se zaměstnanci vyrovná v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Nové částky se použijí počínaje vyúčtováním zálohy na daň za měsíc květen.

Novela zákona o DPH č. 243/2016 Sb.


K 29.7.2016 zákon o DPH novelizován „prázdninovou novelou“ č. 243/2016 Sb. doprovázející nové celní zákon v oblasti:
sankcí vztahujících se ke kontrolnímu hlášení (např. prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně v § 101g odst. 3 z pěti dnů na pět pracovních dnů nebo automatické prominutí sankce 1 tis. Kč za pozdní podání kontrolního hlášení za období před nabytím účinnosti doprovodného zákona, tedy i za období června či 2. čtvrtletí 2016) + jedno další letošní automatické prominutí této sankce vzniklé po 29.7.2016 (např. tedy opožděné podání kontrolního hlášení za červenec 2016).
K 1.12.2016 dojde ke změně sazby u stravovacích služeb doprovodným zákonem k evidenci tržeb

Stručně k nejvýznamnějším změnám zákonů platných od 1. 1. 2015, ale i zpětně pro rok 20149. ledna 2015

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ vzniklé v průběhu roku 2014 platné pro rok 2014 i rok 2015

 • Rodiče s dětmi – „školkovné“>
 • Zpřesnění úpravy finančního leasingu v zákoně (finanční leasing není nájem)
 • Zmírnění povinnosti podat daňové přiznání s vazbou na solidární zvýšení daně
 • Základní sleva na dani u pracujících důchodců
 • Lhůty spojené s ročním zúčtováním záloh z příjmů ze závislé činnosti zaměstnancům se vrací na úroveň roku 2013

 • ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ platné od 1.1.2015

 • Podnikatelé OSVČ § 7 odst. 7 ZDP – úpravy výdajových paušálů
 • Podnikové školky – náklady s nimi spojené
 • Rodiče s dětmi – slevy na druhé a další dítě
 • Nová zjednodušení pro zaměstnavatele v důsledku chyb zaměstnanců
 • Životní pojištění – nová pravidla
 • Oznamovací povinnost fyzických osob pro osvobozené příjmy
 • Uplatnění ztráty z podnikání u osob s vyššími příjmy proti příjmům ze závislé činnosti podléhajícím solidárnímu zdanění
 • Zdaňování vybraných autorských honorářů srážkovou daní se vrací na úroveň roku 2013
 • Zdaňování starobních důchodů u pracujících důchodců
 • Dodanění neuhrazených závazků
 • Změna sazeb pro cestovní náhrady

 • JINÉ ZMĚNY

 • Zaměstnavatelé – sazba odvodu na sociální zabezpečení
 • DPP a DPČ ve vztahu ke zdravotnímu pojištění
 • Minimální mzda od 1.1.2015
 • Minimální záloha pro sociální pojištění OSVČ v roce 2015
 • Minimální záloha pro zdravotní pojištění OSVČ v roce 2015
 • Zrušení povinné elektronické komunikace v oblasti sociálního pojištění

 • ZMĚNY V DAŇOVÉM ŘÁDU

 • Zavedení individuálního prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky
 • Podání, která je nutné nově činit elektronicky
 • Zavedení úroku z daňového odpočtu pro správce daně

 • ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH

  1. ZMĚNY PŘIJATÉ tzv. IMPLEMENTAČNÍ NOVELOU ZÁKONA O DPH
 • Změny v pravidlech pro stanovení místa plnění a zvláštní režim jednoho správního místa „Mini one stop shop“ (MOSS) u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb plátcem osobě nepovinné k dani (neprovozující podnikatelskou či jinou podobnou činnost) poskytovaných v rámci EU.

 • 2. ZMĚNY PŘIJATÉ v tzv. SAZBOVÉ NOVELE ZÁKONA O DPH
 • Druhá snížená sazba DPH 10%

 • 3. ZMĚNY NAVRHOVANÉ v ŘÁDNÉ NOVELE ZÁKONA O DPH (nazývané také technická novela)
 • Rozšíření tuzemského režimu přenesení daňové povinnosti o tzv. dočasný režim přenesení daňové povinnosti
 • Zavedení kontrolního hlášení (s odloženou účinností od 1. 1. 2016)
 • Stavby pro bydlení, stavby pro sociální bydlení a jejich opravy
 • Změny DPH při dodání a nájmu nemovitých věcí (bude řešeno až v roce 2016)
 • Zachování stávající výše obratu 1 000 000 Kč
 • Autorské honoráře
 • Nové náležitosti daňových dokladů týkající se přijatých plateb
 • Nespolehlivý plátce DPH z důvodu neuvedení správného sídla


 • Podrobně k nejvýznamnějším změnám zákonů platných od 1. 1. 2015, ale i zpětně pro rok 20149. ledna 2015


  ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ vzniklé v průběhu roku 2014 platné pro rok 2014 i rok 2015

  Rodiče s dětmi – „školkovné“
  Rodiče si mohou uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte ve školce nebo předškolním zařízení, ve kterých budou mít umístěné své dítě, tzv. „školkovné“. Výdaj za stravu není považován za výdaj za umístění dítěte. Výše slevy se odvozuje od výše minimální mzdy a poprvé ji bude možno uplatnit již za celý kalendářní rok 2014. Za rok 2014 si tak budou moci rodiče uplatnit slevu (školkovné) do výše 8 500 Kč, a v roce 2015 do výše 9 200 Kč (zvýšení minimální mzdy od 1.1.2015). Slevu bude moci uplatnit jeden z rodičů po skončení kalendářního roku buď u zaměstnavatele, nebo ve svém daňovém přiznání.

  Zpřesnění úpravy finančního leasingu v zákoně (finanční leasing není nájem)
  Od roku 2014 je do ZDP zavedena definice institutu finanční leasing a to v §21d). Zavedením této definice do zákona se na finanční leasing nevztahují ustavení zákona o daních z příjmů týkající se nájmu, a proto byla upřesněna související ustanovení tak, aby nedošlo ke zhoršení podmínek v případě pořizování majetku formou finančního leasingu.

  Novela proto doplňuje možnost uživatele majetku pořizovaného formou finančního leasingu odpisovat jím provedené technické zhodnocení.

  Dále se upřesňuje, že prokazování výdajů na pohonné hmoty u zahraniční pracovní cesty u dopravy silničním motorovým vozidlem se týká také vozidel pořizovaných formou finančního leasingu. Všechna tato doplnění se mohou uplatnit již za rok 2014 samozřejmě platí pro rok 2015.

  Bohužel k upřesnění nedošlo u §24 odst.2 písm.zt) ZDP týkající se paušálních výdajů na dopravu. A proto nelze u automobilů pořízených formou finančního leasingu uplatnit paušální výdaj na dopravu ve výši 5 000 Kč za měsíc za automobil.

  Zmírnění povinnosti podat daňové přiznání s vazbou na solidární zvýšení daně Základem pro výpočet 7% solidárního zvýšení daně je rozdíl mezi 48 násobkem průměrné mzdy a součtem hrubých příjmů ze závislé a samostatné činnosti. Pokud nebude překročen za kalendářní rok „strop“ (maximální vyměřovací základ pro rok 2014 1 245 216 Kč) pro výpočet sociálního pojištění, nebude nutno podávat samostatné přiznání k dani z příjmů fyzických osob (platí i pro rok 2014), jak tomu bylo v roce 2013, jen z toho důvodu, že v jednotlivém měsíci nebo měsících došlo k uplatnění solidárního zvýšení daně (103 768 Kč).

  Základní sleva na dani u pracujících důchodců
  Vrací se základní sleva na dani ve výši 24 840 Kč pracujícím starobním důchodcům i důchodcům s příjmem z pronájmu. Slevu je možné uplatnit v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho v kalendářním roce výdělečná činnost trvala. Roční sleva bude uplatněna už za rok 2014 a vrácena i za rok 2013.

  Lhůty spojené s ročním zúčtováním záloh z příjmů ze závislé činnosti zaměstnancům se vrací na úroveň roku 2013
  Lhůty spojené s ročním zúčtováním záloh a daňového zvýhodnění z příjmů ze závislé činnosti zaměstnancům se oproti zdaňovacímu období 2013 nemění, tzn. znění v zákoně pro zdaňovací období 2014 se nepoužije, z toho je zřejmé, že roční zúčtování záloh plátce daně (zaměstnavatel) provede za zdaňovací období 2014 v termínu do 31. 3. 2015 (oproti původnímu termínu pro rok 2014 do 15.3.2015). Přeplatky z ročního zúčtování záloh a doplatky na daňovém bonusu vrátí (vyplatí) spolu se mzdou za březen 2015.

  ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ platné od 1.1.2015

  Podnikatelé OSVČ § 7 odst. 7 ZDP – úpravy výdajových paušálů
  Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u 60% a 80% paušálu.
  U příjmů ze zemědělské činnosti, řemeslného podnikání, lesního a vodního hospodářství (80% paušál) tak bude možné při použití paušálu uplatnit jako paušální výdaj maximálně 1 600 000 Kč,
  u příjmů z ostatního živnostenského podnikání (60% paušál) maximálně 1 200 000 Kč.
  Maximální výše tržeb pro uplatnění maximální výše paušálního výdaje tedy odpovídá částce 2 000 000 Kč.
  Procentní výše paušálů zůstávají nezměněny (60% a 80%).

  Pro zopakování u výdajových paušálů 40% a 30% se oproti roku 2014 nic nezměnilo tedy:
  u příjmů z jiné samostatné činnosti 40% paušál tj. paušální výdaj maximálně 800 000 Kč,
  u příjmů z nájmů majetku zařazeného v obchodním majetku 30% paušál tj. paušální výdaj maximálně 600 000 Kč.
  Při uplatnění výdajových paušálů (30%, 40%, 60%, 80%) dle §7 odst. 7 ale i §9 odst. 4 ZDP nelze stále uplatnit slevy na manželku a na děti, avšak „školkovné“ uplatnit lze.

  Podnikové školky – náklady s nimi spojené
  Jakýkoliv zaměstnavatel bude mít možnost snížit daňový základ o náklady související se zřízením a provozováním zařízení péče o dítě předškolního věku. Těmito náklady jsou např. nájemné za prostory, energie, úklid, mzdy zaměstnanců pečujících o děti, úhrada jinému subjektu, který umožní umístění dětí ve svém zařízení.

  Rodiče s dětmi – slevy na druhé a další dítě
  Nově se zavádí slevy na druhé a další dítě žijící ve společné domácnosti, a to 15 804 Kč (1 317 Kč za měsíc) na druhé a 17 004 Kč (1 417 Kč za měsíc) na třetí a další dítě. Pořadí dětí pro uplatnění zvýšených slev i rozdělení slev na jednotlivé děti mezi rodiče je ponecháno na volbě rodičů. Sleva na první dítě zůstává nezměněna a je ve stejné výši jako v roce 2014 tj. 13 404 Kč (1 117 Kč za měsíc).

  Nová zjednodušení pro zaměstnavatele v důsledku chyb zaměstnanců
  Správce daně (FÚ) bude nově zodpovědný za vybrání dluhu, který vznikne v důsledku chyby zaměstnavatele způsobené nedostatečnými informacemi ze strany zaměstnanců. Dříve musel dlužné částky od zaměstnanců vymáhat zaměstnavatel. Tento postup se uplatní u současných i minulých zaměstnanců, zaměstnavatel jen předá správci daně potřebné doklady.

  Životní pojištění – nová pravidla
  Nově nebudou daňová zvýhodnění poskytována u těch smluv, které umožní výběry naspořené částky nebo zánik pojistné smlouvy dříve než po 60 měsících trvání smlouvy nebo před dovršením 60 let věku. U ostatních smluv zůstává podpora nezměněna, tj. zůstává osvobození příspěvků zaměstnavatele u zaměstnance do výše 30 tisíc Kč ročně a snížení základu daně v případě vlastních příspěvků poplatníka až 12 tisíc Kč ročně. Tzn. že ve smlouvách uzavřených od 1.1.2015 ale i ve smlouvách uzavřených do konce roku 2014 musí být uvedeno, že není možný předčasný výběr či předčasné ukončení smlouvy

  Pokud dojde k předčasnému čerpání naspořených prostředků nebo dojde ke zrušení smlouvy, budou zdaněny zaměstnanci příspěvky od daně osvobozené poskytnuté zaměstnavatelem (za dobu posledních 10 let). Z tohoto příjmu se nebude odvádět sociální ani zdravotní pojištění. Zaměstnanci jsou povinni zaměstnavateli tuto skutečnost týkající se změny smlouvy oznámit. Zároveň bude třeba prostřednictvím daňového přiznání „vrátit“ daňové výhody za posledních 10 let, pokud byly příspěvky na životní pojištění v minulosti uplatněny jako odčitatelná položka.

  Pro příspěvky poskytnuté do konce roku 2014 budou i nadále platit stávající pravidla. Pojišťovnám a občanům se dává prostor upravit stávající smlouvy do konce března.

  Oznamovací povinnost fyzických osob pro osvobozené příjmy
  Účinnější kontrolu skutečných příjmů umožní správci daně i nově stanovená povinnost fyzických osob oznámit správci daně každý jednotlivý příjem osvobozený od daně z příjmů, pokud je vyšší než 5 mil. Kč. Toto oznámení se bude podávat nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Sankce za nesplnění této povinnosti může dosáhnout až 10 – 15 % neoznámeného osvobozeného příjmu. Oznámení se nevztahuje na příjem, o němž může údaje správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  Uplatnění ztráty z podnikání u osob s vyššími příjmy proti příjmům ze závislé činnosti podléhajícím solidárnímu zdanění
  Základem pro výpočet 7% solidárního zvýšení daně je i nadále rozdíl mezi 48 násobkem průměrné mzdy a součtem příjmů ze závislé a samostatné činnosti. Nově je možno zohlednit při kalkulaci dílčího základu ze závislé činnosti (zeměstnání) pro solidární zvýšení daně ztrátu, pokud byla dosažena ze samostatné činnosti (podnikání).
 • Daně z příjmů
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň z nemovitosti(nemovitých věcí)
 • Základy účetnictví

 • Zdaňování vybraných autorských honorářů srážkovou daní se vrací na úroveň roku 2013 Samostatným základem pro výpočet srážkové daně budou opět pouze příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize tj. pouze tyto budou podléhat srážkové dani. Vracíme se do situace, jaká byla do konce roku 2013. Pouze v roce 2014 podléhaly srážkové dani všechny typy autorských honorářů.

  Zdaňování starobních důchodů u pracujících důchodců Vrací se základní sleva na dani ve výši 24 840 Kč pracujícím starobním důchodcům i důchodcům s příjmem z pronájmu.

  Spolu s vrácením slevy pro důchodce se od roku 2015 znovu zavádí i limit 840 000 Kč pro příjmy z další výdělečné činnosti (zaměstnání, podnikání, pronájem), při jehož překročení budou zdaňovány starobní důchody pobírané ve zdaňovacím období. Takovýto důchodce překročí-li limit 840 000 Kč, bude muset podat daňové přiznání a v něm zdanit příjmy jak z výdělečné činnosti, tak ze starobního důchodu, podobně jako tomu bylo do konce roku 2013.

  Dodanění neuhrazených závazků
  Dodanění neuhrazených „polhůtních závazků“, lhůta pro dodanění neuhrazeného závazku po splatnosti je zkrácena z 36 měsíců na 30 měsíců od splatnosti pohledávky.

  Změna sazeb pro cestovní náhrady
  Nová vyhláška č. 328/2014 Sb. pro tuzemské pracovní cesty
  Nová vyhláška č. 242/2014 Sb. pro zahraniční pracovní cesty

  JINÉ ZMĚNY

  Zaměstnavatelé – sazba odvodu na sociální zabezpečení
  Do konce roku 2014 mohli podnikatelé - zaměstnavatelé s méně než 26 zaměstnanci hradit nemocenské pojištění s vyšší sazbou 3,3 % (místo běžné sazby 2,3%, kdy potom byl celkový odvod sociálního zabezpečení 26%, místo běžného odvodu 25%) a následně odečíst od plateb pojistného na sociální zabezpečení polovinu částky zaplacené jako náhrada mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnanců. Od roku 2015 se tato možnost ruší, tj. všichni zaměstnavatelé budou odvádět 25% jako odvod sociálního zabezpečení.

  DPP a DPČ ve vztahu ke zdravotnímu pojištění
  Ke zjednodušení u zaměstnavatele dochází v oblasti veřejného pojistného sjednocením pravidel pro okamžik vzniku účasti na sociálním i zdravotním pojištění u prací konaných na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti. Tj. nově se pro účely odvodu zdravotního pojištění v případě souběhu více dohod od jednoho zaměstnavatele v průběhu kalendářního měsíce dohody sčítají. Do konce roku 2014 se sčítaly dohody pouze pro účely odvodu sociálního pojištění. Limit, nad který se odvádí pojištění, zůstává 10 000 Kč

  Minimální mzda od 1.1.2015
  Od 1.1.2015 činí minimální mzdy 9 200 Kč (do konce roku 2014 činila 8 500 Kč)

  Minimální záloha pro sociální pojištění OSVČ v roce 2015
  Pojistné na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností činí pro rok 2015 1 943 Kč (v roce 2014 to bylo 1 894 Kč)

  Minimální záloha pro zdravotní pojištění OSVČ v roce 2015 na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ s hlavní činností činí pro rok 2015 1 797 Kč (v roce 2014 to bylo 1 752 Kč)

  Zrušení povinné elektronické komunikace v oblasti sociálního pojištění
  Od 1.1.2015 není nutné provádět podání pro PSSZ a OSSZ elektronicky (např. přehledy OSVČ, přehledy zaměstnavatele aj.).

  ZMĚNY V DAŇOVÉM ŘÁDU

  Zavedení individuálního prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky
  Ministerstvo financí vrací do zákona možnost prominutí vybraných sankcí, konkrétně penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky daně, pokud tyto vzniknou po 1. lednu 2015.

  Předpokladem pro prominutí je úhrada daně, které se příslušná sankce týká. Správce daně může prominout až 75 % penále a až 100 % úroku. Při rozhodování o prominuté částce posoudí zejména míru součinnosti daňového subjektu či existenci ospravedlnitelných důvodů pro prodlení s úhradou daně. Žádost o prominutí příslušenství daně podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč.

  Podání, která je nutné nově činit elektronicky Od 1. ledna 2015 dochází k rozšíření okruhu podání, které je nutné činit elektronicky - datovou schránkou či přes portál EPO s elektronickou autentizací.

  Povinnost elektronického podání nově vzniká, pokud:
  se jedná o tzv. formulářové podání – přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, daňové přiznání, hlášení, vyúčtování, dodatečné daňové přiznání, následné hlášení a dodatečné vyúčtování,
  a současně
  podání činí osoba, která má zpřístupněnu datovou schránku (popř. ji má zpřístupněnu její zástupce) nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
  Současně se stanoví specifický postup v situaci, kdy povinná elektronická forma podání není dodržena, a to včetně sankce (viz níže).

  Zavedení úroku z daňového odpočtu pro správce daně
  Úrok z daňového odpočtu je kompenzací nepřiměřeně dlouhého zadržování daňového odpočtu (zejména nadměrného odpočtu u daně z přidané hodnoty) správcem daně v důsledku dlouho trvajícího postupu k odstranění pochybností. Úrok vzniká v případě, že délka trvání postupu k odstranění pochybností správcem daně překročí 5 měsíců od jeho zahájení, tj. od oznámení výzvy daňovému subjektu, která postup zahajuje, a to ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 1 procentní bod.

  ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH

  1. ZMĚNY PŘIJATÉ tzv. IMPLEMENTAČNÍ NOVELOU ZÁKONA O DPH
 • Tato novela obsahuje pouze změny, které jsou povinnou implementací (začleněním) předpisů platných pro členské státy EU (část z těchto ustanovení má účinnost již od 1. 10. 2014).

 • Změny v pravidlech pro stanovení místa plnění a zvláštní režim jednoho správního místa „Mini one stop shop“ (MOSS) u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb plátcem osobě nepovinné k dani (neprovozující podnikatelskou či jinou podobnou činnost) poskytovaných v rámci EU.

 • Od 1. 1. 2015 se u výše uvedených služeb mění pravidla pro určení místa plnění, a tím i státu zdanění, pokud jsou poskytované osobě nepovinné k dani (občanům, organizacím a institucím, které neuskutečňují ekonomickou činnost, nepodnikají). Tyto služby se zdaňují v místě příjemce služby.
 • Nová pravidla se vztahují například na tyto okruhy služeb poskytovaných za úplatu:
 • přístup k online programovému vybavení, fotografiím, obrázkům, hudbě, filmům a hrám a jejich stahování;
 • odebírání/stahování online novin, časopisů, e-knih;
 • poskytování prostoru pro reklamu;
 • příjem rozhlasových nebo televizních pořadů (přenášených rozhlasovou nebo televizní sítí či prostřednictvím internetu);
 • pevné a mobilní telefonní služby, přístup na internet.

 • Pro účely DPH se za telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání ani elektronicky poskytované služby naopak nepovažují, a tudíž se na ně nová pravidla nevztahují, například:
 • zboží objednané elektronicky;
 • tiskoviny (noviny, časopisy, knihy);
 • hry, filmy, hudba na hmotných nosičích (např. CD, DVD, videokazetách);
 • služby právníků a poradců, kteří radí svým klientům elektronickou poštou;
 • vstupenky na kulturní, sportovní, vzdělávací a podobné akce rezervované online;
 • ubytování, pronájem vozidel, přeprava cestujících a podobné služby rezervované online

 • S ohledem na nová pravidla se zavádí tzv. zvláštní režim jednoho správního místa ( MOSS), ke kterému je možné se registrovat již od 1. 10. 2014 na specializovaném finančním úřadu, kterým byl stanoven Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno.

  Princip zvláštního režimu jednoho správního místa má sloužit ke zjednodušení administrativních povinností plátců. Spočívá v tom, že plátce podává daňová přiznání k DPH (tzv. „EU přiznání“ ) do 20 dnů po skončení čtvrtletí a poukazuje platby k DPH zásadně v eurech za výše uvedené služby poskytnuté v členských státech EU, ve kterých nemá sídlo ani provozovnu, prostřednictvím elektronického portálu vedeného v tom členském státě, kde se k režimu registruje (jde o tzv. stát identifikace, v případě českých plátců to bude nejčastěji ČR). Nemusí se pak registrovat pro účely DPH ve všech členských státech EU, kde tyto služby poskytuje. V „EU přiznání“ nemá plátce DPH nárok na odpočet DPH.

  Tento režim je dobrovolný. V případě, že se poskytovatel uvedených služeb k používání zvláštního režimu nepřihlásí, bude povinen se registrovat k DPH v každém členském státě, kde bude místo plnění těchto služeb (ve státě spotřeby).

  2. ZMĚNY PŘIJATÉ v tzv. SAZBOVÉ NOVELE ZÁKONA O DPH

  Druhá snížená sazba DPH 10% Tato novela zavádí druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %. Dále se v ní zrušuje jednotná sazba daně 17,5 %, která měla být účinná od 1. 1. 2016. Vybrané zboží podléhající 10% sazbě DPH je definováno novou přílohou č. 3a) k zákonu o DPH. Jedná se zjednodušeně řečeno o nenahraditelnou dětskou výživu, léky, veterinární léčiva a knihy. Základní sazba daně ve výši 21 % a první snížená sazba daně ve výši 15 % zůstávají beze změny.

  Seznam zboží, pro které bude od 1. 1. 2015 platit druhá snížená sazba 10 %, dále rozšiřuje tzv. řádná novela zákona o DPH (viz bod 3). Doplňují se některé výrobky se sníženým obsahem lepku a bez fenylaninu zejména určené pro výrobu potravin pro osoby s celiakií a fenylketonurií (např. mlýnské výrobky a jejich směsi a další výrobky) tj. pro ty co musí dodržovat bezlepkovou dietu.

  V přiznání k DPH se budou obě snížené sazby kumulovat na jednom řádku.

  Pro zařazení zboží do druhé snížené sazby DPH musí být splněny dvě podmínky najednou, tzn. že současně musí zboží odpovídat kódu v „Kombinované nomenklatuře celního sazebníku“ a zároveň odpovídat slovnímu popisu k tomuto kódu obsaženém v příloze 3a) ZDPH.

  3. ZMĚNY NAVRHOVANÉ v ŘÁDNÉ NOVELE ZÁKONA O DPH (nazývané také technická novela)

  Tato novela obsahuje zejména návrhy týkající se boje s daňovými úniky, tj. například rozšíření tuzemského režimu přenesení daňové povinnosti, kontrolní hlášení, dále změny vztahující se k uplatnění snížené sazby DPH u stavebních a montážních prací u staveb pro bydlení a pro sociální bydlení a uplatnění DPH při dodání a nájmu nemovitých věcí.

  Rozšíření tuzemského režimu přenesení daňové povinnosti o tzv. dočasný režim přenesení daňové povinnosti

  S účinností od 1. 4. 2015 se zavádí vedle trvalého režimu přenesení daňové povinnosti (dodání zlata, poskytování stavebních a montážních prací atd.) tzv. dočasný režim přenesení daňové povinnosti pro dodání mobilních telefonů, integrovaných obvodů, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky a desky plošných spojů osazené těmito obvody (před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele), videoherních konzolí, přenosných zařízení pro automatizované zpracování dat (tabletů, laptopů atd.) aj. uvedených v příloze č. 6 ZDPH, u obilovin a technických plodin, surových či polozpracovaných kovů (včetně drahých kovů) přesný výčet je potom v nařízení vlády,.

  S účinností od 1.9.2015 se zavádí režim přenesení daňové povinnosti u cukrové řepy.

  Tento dočasný režim se uplatní vždy, pokud celková částka základu daně za toto zboží překračuje částku 100 000 Kč za zdanitelné plnění.

  Od 1.1.2015 byl zaveden tzv. „Mechanismus rychlé reakce“, který umožňuje ČR požádat Evropskou komisi o povolení uplatnit tuzemské přenesení daňové povinnosti u dalšího okruhu plnění, u kterých by vzniklo podezření krácení daně.

  Zavedení kontrolního hlášení (s odloženou účinností od 1. 1. 2016)

  Cílem a smyslem kontrolního hlášení je umožnit správci daně v reálném čase získat informace o vybraných plněních realizovaných plátci, identifikovat rizikové transakce a tak efektivně směrovat kontrolní činnost. Výhodou je, že poctiví plátci nebudou obtěžováni dlouhým prověřováním vykázaných nadměrných odpočtů a nárok na odpočet jim bude vrácen v kratším čase.

  Právnické osoby budou toto hlášení předkládat měsíčně (tj. bez ohledu na jejich zdaňovací období), fyzické osoby v termínu pro podání daňového přiznání k DPH (tj. měsíčně nebo čtvrtletně).

  Stavby pro bydlení, stavby pro sociální bydlení a jejich opravy

  Vzniklo zcela nové znění ustanovení §48 ZDPH, které řeší stavební a montážní práce prováděné na dokončené stavbě jak pro bydlení, tak pro sociální bydlení,

  místo § 48a vznikl §49 ZDPH, který řeší stavební a montážní práce pouze v souvislosti s novou výstavbou pro sociální bydlení.

  V těchto ustanoveních ZDPH došlo ke změně některých pojmů:

  pro účely stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu místo termínu příslušenství se zavádí nový termín stavba (například oplocení, studna, garáž). Jedná se jako dříve o stavby, které slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a jsou zřízeny na pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou bytového domu nebo rodinného domu. Nově jsou mezi těmito stavbami zahrnuty také plošné stavby. Inženýrská síť, která je ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku, touto stavbou není,

  místo termínu byt se zavádí nový termín obytný prostor, přičemž definice obytného prostoru doslovně odpovídá dosavadní definici bytu podle ZDPH. Za stavbu pro bydlení se spolu s obytným prostorem (bytem) rozumí také místnost, která je spolu s tímto obytným prostorem užívaná (dříve příslušenství bytu). Podmínkou je, že se tato místnost musí nacházet ve stejné stavbě jako obytný prostor (byt), se kterým je užívána. Jedná se například o komoru umístěnou mimo obytný prostor (byt) jako je sklep, ale taky garáž, která je umístěna ve stejné stavbě, ve které je obytný prostor,

  doposud používaný pojem byt pro sociální bydlení se nahrazuje pojmem obytný prostor pro sociální bydlení, jeho definice zůstává nezměněna.,

  POZOR, velká změna: od 1.1.2015 se do součtu podlahové plochy jednotlivých místností a prostorů započítává i plocha pod zdí (do konce roku 2014 to byla nášlapná plocha mezi zdmi).

  Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených v rámci opravy, rekonstrukce, přístavby nebo nástavby dokončené stavby pro bydlení nebo stavby pro sociální bydlení se nadále uplatní snížená sazba 15 %.

  Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení nebo při dodání stavby pro sociální bydlení se jako doposud uplatní sazba daně 15 %.

  Změny DPH při dodání a nájmu nemovitých věcí (bude řešeno až v roce 2016)

  Pro zopakování:

  od DPH je nadále osvobozeno dodání pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí (louka, pole) a který není stavebním pozemkem ve smyslu vydaného stavebného povolení. Jedná se tedy o pozemek, na kterém není zřízena stavba pevně spojená se zemí, s výjimkou inženýrské sítě ve vlastnictví jiné osoby, pozemek k němuž nebylo vydáno stavební povolení,

  dodání nemovité věci, s výjimkou pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou (pole, louka), podléhá nadále pětiletému testu, případně u nemovitých věcí, které byly nabyty do 31. prosince 2012, tříletému testu. Test počíná běžet od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby, nebo ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby, dodání nemovité věci v této pětileté (tříleté) lhůtě je zdanitelným plněním. Po uplynutí testu je dodání nemovité věci osvobozeno od daně bez nároku na odpočet,

  plátce se může nadále rozhodnout, že i při dodání nemovité věci po uplynutí pětileté lhůty uplatní daň.

  Výše uvedené zopakování znamená, že v této problematice zůstalo vše při starém, tj. to, co platilo pro rok 2014, platí v nezměněné podobě i pro rok 2015.

  Neprošlo pro rok 2015, účinnost je posunuta od 1.1.2016: zdanění převodu stavebních pozemků (nová definice) 21% sazbou DPH,

  dobrovolné zdanění dodání pozemků po uplynutí 5 let,

  uplatnění trvalého režimu přenesení daňové povinnosti při dobrovolném zdanění převodu nemovité věci (stavby, pozemku).

  Zachování stávající výše obratu 1 000 000 Kč

  za 12 měsíců bezprostředně po sobě jdoucích pro povinnou registraci plátce (zrušen plánovaný obrat pro registrace po dosažení obratu 750 000 Kč od 1.1.2015).

  Autorské honoráře

  Do ekonomické činnosti pro účely DPH vstoupily i autorské honoráře podléhající srážkové dani (honorář do 10 000 Kč za kalendářní měsíc). Z čehož plyne, že z těchto autorských honorářů vyplácených plátcem daně z příjmů vybíraných zvláštní sazbou daně (zaměstnavatelem) musí být nově odvedeno autorem DPH (pokud je plátcem DPH), autor na takovýto honorář vystaví daňový doklad.

  Nové náležitosti daňových dokladů týkající se přijatých plateb

  Povinnou náležitostí daňového dokladu je rozsah plnění i v případě dokladu o přijaté platbě.

  Nespolehlivý plátce DPH z důvodu neuvedení správného sídla

  Rozšířily se možnosti, kdy se může stát daňový subjekt nespolehlivým plátcem DPH, a to z důvodu neuvádění skutečného (reálného) sídla (místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení; nemá-li fyzická osoba místo svého vedení, rozumí se sídlem u této osoby místo jejího pobytu),
  Pozor na virtuální sídla.

  POZOR! Omezení plateb v hotovosti1. prosince 2014

  K datu 1.12.2014 nabývá účinnosti novelizace zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.
  Zásadní změnou je snížení denního limitu pro platby v hotovosti ze současných 350.000,- Kč na 270,000,- Kč.

  Pojďme si zopakovat režim přijatých darů od 1.1.201421. listopadu 2014

  Zásadní změnou je zrušení zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (ZDDN) a zároveň rozšíření zákona o daních z příjmů (ZDP) o příjmy z dědění a darování, kdy tyto příjmy, kromě vyjmenovaných jako osvobozené, nyní podléhají dani z příjmů.

  Do konce roku 2013 byl režim přijatých darů ve vztahu k dani z příjmů zcela jiný. U právnických osob nebyly předmětem daně, u fyzických osob též s několika výjimkami pro zaměstnance a podnikající subjekty nebyly předmětem daně.

  Proto dnes každý, kdo obdrží dar, musí pečlivě zkoumat, jaké bude aktuální zdanění.

  Do ZDP byl zaveden nový termín bezúplatný příjem, kterým je krom jiných dar.

  Osvobození bezúplatných příjmů-darů fyzických osob je obsahem nového § 4a ZDP a § 10 odst. 3 písm. d) ZDP.

  Osvobození bezúplatných příjmů-darů právnických osob je obsahem nového § 19b ZDP.

  V souvislosti s poskytováním darů právnickým osobám je důležité zmínit, že obchodní korporace (např. SRO, AS) nemůže využít § 19b odst. 2 ZDP, podle kterého je od daně z příjmů právnických osob osvobozen bezúplatný příjem veřejně prospěšného poplatníka, klasifikovaného v § 17a odst. 2 ZDP, kterým podle tohoto ustanovení obchodní korporace není, neboť vykonává podnikatelskou činnost, kdežto veřejně prospěšný poplatník je pouze takový poplatník, jehož činností není podnikání. A proto přijaté dary obchodními korporacemi podléhají vždy dani z příjmů. Což je oproti roku 2013 obrovský rozdíl a proto pozor na to, neboť do konce roku 2013, pokud SRO-podnikatelský subjekt zabývající se např. vzděláváním, což je veřejně prospěšná činnost, přijala dar, nepodléhal dle legislativy platné do konce roku 2013 žádné dani.

  Že by se blýskalo na lepší časy?10. října 2014

  Daňová správa dne 7.10.2014 rozhodla na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013, že základní daňová sleva na poplatníka, který je uživatelem starobního důchodu, se bude moci uplatnit i za rok 2013.

  Další novinky v zákoně o DANÍCH Z PŘÍJMŮ pro rok 20143. října 2014

  Byl schválen Zákon o dětské skupině, který řeší novou zákonnou formu péče o předškolní děti. Právě tato forma péče je označena jako „dětská skupina“. Zákon o dětské skupině novelizuje zákon o daních z příjmů a umožňuje následující:
 • daňově uznatelné jsou náklady zaměstnavatele vynaložené na péči o děti zaměstnanců
 • osvobození nepeněžního příjmu zaměstnanců, které se váží na náklady, vynaložené zaměstnavatelem na péči o děti svých zaměstnanců,
 • zavádí slevu na dani z příjmů fyzických osob označenou jako „sleva za umístění dítěte“.

 • Slevu za umístění dítěte může uplatní rodič dítěte ve výši jeho výdajů vynaložených na umístění dítěte v předškolním zařízení. Výše výdajů se prokazuje potvrzením provozovatele předškolního zařízení (typicky mateřské školky). Musí se jednat o výdaje na umístění dítěte ( tzv. školkovné“), nikoli tedy např. o výdaje na dopravu či stravu dítěte. Výše slevy je limitována na jedno dítě výší minimální mzdy (za rok 2014 tedy částkou 8 500 Kč na jedno dítě). Slevu je možné uplatnit již za období roku 2014 – zaměstnanec ji bude moci uplatnit u svého zaměstnavatele v ročním zúčtování daně za rok 2014 (při výpočtu zálohy na daň nelze poměrnou část slevy zohledňovat).

  Další novinky v zákoně o DANÍCH Z PŘÍJMŮ pro rok 20151. října 2014

 • zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě (ze současných 13 404 na 15 804 Kč, tj. o 200 Kč měsíčně) a na třetí a další dítě (na 17 004 Kč, tj. o 300 Kč měsíčně)


 • Další novinky v zákoně o DPH pro rok 20151. října 2014

 • od 1.1.2015 je zavedena třetí sazbu DPH nazvaná druhou sníženou sazbou ve výši 10 % pro dětskou výživu, léky, veterinární léčiva a knihy.
 • Zároveň je zrušeno sjednocení sazeb DPH na 17,5 %, které mělo vstoupit v platnost počínaje 1.1.2016.


 • Novinky v legislativě pro rok 2014 a rok 201511. září 2014


  K DANÍM Z PŘÍJMŮ

  Zdaňovacího období roku 2014 se týká:
 • Zákon o daních z příjmů (ZDP) umožňuje překlasifikovat příjmy z dohody o provedení práce zdaněné srážkovou daní na příjem zdaněný v daňovém přiznání (§ 38d odst. 4 písm. a) bod 2 ZDP) a srážkovou daň započítat na celkovou daňovou povinnost (§ 36 odst. 7 ZDP). Pro zápočet srážkové daně (dokládané potvrzením plátce příjmu dle § 38g odst. 3 ZDP) byl vydán tiskopis 25 5460/A MFin 5460/A – vzor č. 1 (Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 ZDP). Obdobný postup lze uplatnit i u autorských honorářů dle § 7 odst. 6 ZDP (autorské honoráře do 10 tis. Kč). Pro tento postup plátce příjmů vydává potvrzení o sražené dani na formuláři 25 5553 MFin 5553 – vzor č. 1 (Potvrzení o vyplacených příjmech podle § 7 odst. 6 ZDP).

 • Nálezem Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod č. 162/2014 Sb. dne 4.8.2014 (s účinností od 4.8.2014 a s použitím poprvé pro zdaňovací období roku 2014) došlo ke zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP týkající se zákazu uplatnění slevy na poplatníka u osob pobírajících k 1.lednu daného období starobní důchod. Znamená to, že za rok 2014 si mohou tito poplatníci starobní důchodci uplatnit výše uvedenou slevu ve 100% výši 24.840,- Kč.

 • Zdaňovacího období roku 2015 se týká k novele ZDP od 1.1.2015
 • Součástí projednávané novely zákona o daních z příjmů (Poslanecká sněmovna by ji měla schválit ve třetím čtení na zářijové schůzi) je např. i změna daňového řádu,např. zavedení pokuty za neplnění povinnosti nepeněžité povahy zahrnující i pokutu za nepodávání daňového přiznání v povinné elektronické formě.

 • Novelou by mělo dojít ke zrušení osvobození podílů na zisku od daně z příjmů fyzických osob.

 • Novela ruší koncept jednoho inkasního místa obsažený v zákoně č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa – neuplatní se tedy např. odvod z úhrnu mezd či správa pojistného na veřejnoprávní pojištění finančními úřady dle daňového řádu.

 • Zákon o zřízení jednoho inkasního místa jako takový však zrušen nebude a některé jeho body nabudou k 1.1.2015 účinnosti např. změna daňového řádu spočívající v povinnosti podávat daňová přiznání elektronicky všemi subjekty se zpřístupněnou datovou schránkou.

 • Dojde také k dalšímu (byť opět jen částečnému) sblížení vyměřovacích základů pro pojistná se základem daně ze závislé činnosti.

 • Součástí této novely není zrušení superhrubé mzdy či solidárního zvýšení daně ani návrat k progresivnímu zdanění fyzických osob – tyto změny by měly být přijaty až v průběhu roku 2015 na základě další rozsáhlé novelizace s účinností od 1.1.2016.

 • Novela obsahuje i „politické“ změny - např. zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě (ze současných 13 404 na 15 804 Kč, tj. o 200 Kč měsíčně) a na třetí a další dítě (na 17 004 Kč, tj. o 300 Kč měsíčně) - a celou řadu dalších změn „nepolitické“ povahy (např. zpřísnění pravidel pro osvobození zvýhodnění z bezúročných zápůjček).

 • K DPH
  Změny v zákoně o DPH byly rozděleny do třech samostatných novel:

 • Novela zavádějící od 1.1.2015 tzv. mini one stop shop (zjednodušené jedno správní místo) a částečně měnící pravidla pro stanovení místa poskytnutí služeb. Tato novela bude částečně účinná již od 1.10.2014 (pokud jde o registraci do systému zjednodušeného jednoho správního místa). Tato novela především mění pravidla uplatnění dph u elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani z jiných členských států – jednak bude uplatněna daň členského státu odběratele, jednak může dodavatel plnit své povinnosti prostřednictvím „zjednodušeného jednoho správního místa“ (mini one stop shop). Např. český subjekt poskytující on-line časopis slovenskému občanovi bude od 1.1.2015 úplatu za tuto službu zatěžovat slovenskou dph (nikoli českou jako do 31.12.2014) a tuto slovenskou daň může odvádět prostřednictvím zjednodušeného jednoho správního místa – tzn., že slovenskou daň přizná v ČR v samostatném „EU daňovém přiznání“, odvede ji v ČR v eurech, ale tato daň nakonec bude daňovým příjmem Slovenské republiky.Novelu schválil Senát 27.8.2014 a lze očekávat její brzký podpis prezidentem a vyhlášení ve Sbírce zákonů během září.
 • Elektronicky poskytované služby jsou:
  1) Hostitelství internetových stránek (web-site hosting a web-page hosting), dálková údržba programů a zařízení;
  2) dodání programového vybavení a jeho aktualizace;
  3) dodání obrázků, textů a informací a zpřístupňování databází;
  4) dodání hudby, filmů a her, včetně hazardních her a loterií, a dodání politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých a zábavních pořadů a událostí;
  5) poskytnutí služby výuky na dálku.

 • Sazbová novela zákona o DPH zavádějící (od 1.1.2015) třetí sazbu dph (nazývá se druhou sníženou sazbou) ve výši 10 % pro dětskou výživu, léky a knihy. Novela zároveň rušící sjednocení sazeb DPH na 17,5 % (toto sjednocení bylo přijato v předchozím volebním období s účinností od 1.1.2016). Tato novela byla projednána Poslaneckou sněmovnou 17.7.2014 v prvém čtení a na zářijové schůzi by ji měla Poslanecká sněmovna schválit ve třetím čtení.

 • Tzv. technická novela zákona o DPH přinášející velké množství důležitých změn od 1.1.2015, ale i od 1.1.2016. Tuto novelu schválila vláda 27.8.2014 a Poslanecká sněmovna ji začne projednávat během září. Návrh novely např. od 1.1.2015 rozšiřuje použití režimu přenesení daňové povinnosti (např. na dodání mobilních telefonů, tabletů, ale např. i obilovin či cukrové řepy) a zavádí tzv. mechanismu rychlé reakce (aby mohla vláda nařízením operativně u plnění, která identifikuje jako riziková, se souhlasem EU operativně nařídit uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u rizikových plnění).

 • Návrh pro rok 2015 zachovává limit pro povinnou registraci k DPH 1 mil. Kč (dle zatím platné úpravy se k 1.1.2015 snižuje na 750 tis. Kč).

  Rekodifikace soukromého práva19. září 2013

  Rekodifikace soukromého práva v České republice je provedena několika právními předpisy:
 • Novým občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“);
 • Zákonem o obchodních korporacích, tj. zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech družstvech (zákon o obchodních korporacích) („ZOK“); a
 • Zákonem o mezinárodním právu soukromém, tj. zákonem č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém („ZMPS“).
 • Všechny tyto předpisy byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů dne 22.3.2012 a nabývají účinnosti dne 1.1.2014. Současně se v legislativním procesu nachází řada doprovodných zákonů včetně daňových, které jsou nezbytnou součástí rekodifikace.
  S vazbou na výše uvedené se v naší Účetní a daňové kanceláři připravujeme na to, abychom od 1.1.2014 uměli odpovědět na Vaše dotazy.

  © Ing. Ivana Malá | Tel.: +420 602 242 663 | E-mail: info@maledane.cz | www.maledane.cz |

  partner: advokátní kancelář www.judrklimentova.cz

  Code & Design: